Algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijk bedongen andersluidende voorwaarden in onze verkoopsovereenkomst zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op al onze handelsbetrekkingen met het klienteel. Wij erkennen geen aankoopsvoorwaarden die gedrukt staan op brieven of andere documenten en formulieren van onze klanten. Bij de bestelling erkent elke koper kennis genomen te hebben van onze verkoopsvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan. De koper is door zijn opdracht gebonden. Geen enkele bestelling, ontvangen en aanvaard door onze firma, kan geannuleerd worden, tenzij met onze schriftelijke toestemming. Bij gebreke hiervan zal een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd zijn, overminderd het recht van de verkoper om zijn werkelijke schade te bewijzen. Overmacht (oorlog, stakingen, tekort aan grondstoffen…) ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid van zijn verplichtingen. De leveringstermijn vermeld op de bestelbon, de faktuur, e.d. wordt slechts gegeven ten titel van inlichting en is geenszins verbindend voor de verkoper. Laattijdige of uitgestelde levering geeft geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding of intresten. Alleen klachten die ons schriftelijk en aangetekend bereiken binnen de acht dagen na levering worden onderzocht. In geval van een gegronde klacht beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de vervanging, binnen een normale leveringstermijn, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen zijn van een foutieve levering, zij zal nooit recht geven tot een eis van schadevergoeding. Geen enkele terugname van de goederen wordt aanvaard, behoudens voorafgaand akkoord en mits verzekering van 15% herstockeringskosten. De goederen worden verkocht af fabriek. Het vervoer geschiedt onder verantwoordelijkheid van de koper. De betaling dient te geschieden binnen de termijn vermeld op de faktuur. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 7% per maand. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt de verkoper zich tevens het recht voor tot het eisen van een conventionele schadevergoeding, overminderd vastgesteld op minimum 10% van het factuurbedrag. In geval van betwisting of schuldvordering zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Turnhout bevoegd. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

NL